Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

CCLI stelt de informatie, materialen en producten op deze website onder de volgende voorwaarden en bepalingen beschikbaar. Door deze site te bezoeken gaat u akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in deze juridische mededeling. CCLI behoudt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen.

Copyright © 2013 door CCLI. Alle rechten voorbehouden. CCLI en SongSelect zijn handelsmerken. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Gebruik van software

Ieder gebruik van de software en de bijbehorende documentatie van deze website is onderworpen aan de voorwaarden van een softwarelicentieovereenkomst tussen u en CCLI. U dient de licentieovereenkomst te lezen en in te stemmen met de voorwaarden van de licentieovereenkomst, voordat u de software installeert of gebruikt. Alle rechten, titels en belangen die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.


Gebruik van de website informatie

Tenzij anders aangegeven elders op deze site, kunt u de op deze website beschikbare documenten bekijken, kopiëren, afdrukken en verspreiden onder de volgende voorwaarden:

Het document mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke, informatieve, niet-commerciële doeleinden.

Het document mag niet worden gewijzigd of veranderd op wat voor manier dan ook.

De volgende auteursrecht kennisgeving en melding van toestemming moet in elk document verschijnen: “Copyright © © 2013 CCLI. Alle rechten voorbehouden.”

CCLI behoudt zich het recht voor een dergelijke toestemming op elk moment in te trekken, en dergelijk gebruik moet onmiddellijk worden stopgezet na schriftelijke kennisgeving door CCLI.

De hierboven omschreven en bedoelde documenten omvatten niet het ontwerp of de lay-out van deze website. Elementen van deze website zijn beschermd door handelswetgeving en andere wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of nagebootst.


Garanties en uitsluitingen

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in een overeenkomst tussen u en CCLI, wordt alle informatie en software die op deze website verstrekt “as is”, zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

CCLI neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de informatie of software of andere documenten waarnaar in deze website wordt verwezen of die gelinkt zijn aan deze website. Verwijzingen naar bedrijven en hun producten en diensten worden verstrekt “as is” zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. In geen geval zal CCLI aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook, of wat voor schade dan ook, inclusief, maar zonder beperking, schade die voortvloeit uit het verlies van gebruik, data of winsten, ongeacht of er al dan niet is gewezen op het risico van beschadiging en voor theoretische aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met het gebruik of de uitoefening van deze informatie.

Deze website kan technische of andere onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wijzigingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie hierin; deze wijzigingen zullen worden opgenomen in de nieuwe edities van deze website. CCLI kan op elk gewenst moment verbeteringen en / of wijzigingen aanbrengen in de licentie(s) en / of de diensten zoals beschreven in deze website.

Deze website kan worden bezocht vanuit andere landen over de hele wereld en kan verwijzingen bevatten naar CCLI licenties of diensten die niet zijn aangekondigd in uw land. Deze verwijzingen impliceren niet dat CCLI van plan is om die vergunningen of diensten in uw land aan te kondigen.


Feedback

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald door CCLI, zullen alle opmerkingen, informatie of materialen die door, of in verband met deze website aan CCLI worden voorgelegd zullen worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en eigendom van CCLI. Door dergelijk commentaar, feedback, informatie of materialen aan CCLI voor te leggen, stemt u in met een gratis overdracht aan CCLI van alle wereldwijde rechten, de titel en de belangen van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de opmerkingen, feedback, informatie of materialen. Het staat CCLI vrij om onbeperkt gratis gebruik te maken van dergelijke opmerkingen, feedback, informatie of materiaal.


Links naar websites van derden

Deze website bevat links naar websites van derden. De gekoppelde sites staan niet onder de controle van CCLI en CCLI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gekoppelde site of enige links in een gekoppelde site. CCLI biedt deze links enkel voor het gemak, en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van de gelinkte site door CCLI.


Toepasselijk recht en jurisdictie

CCLI controleert deze website vanuit haar kantoren in Sydney, Australië. Alle zaken die betrekking hebben op deze website worden beheerst door Australische wetgeving of de wetten van de staat NSW. U gaat ermee akkoord dat elke juridische actie of procedure met betrekking tot deze website moet worden ingesteld in, en vallen onder de bevoegdheid van een locatie van, een staats-of federale rechtbank in Sydney, Australië. Uw gebruik van deze website en de informatie moet voldoen aan alle toepasselijke lokale wet of regelgeving, en in overeenstemming met de Amerikaanse exportwetten en voorschriften.